TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

۳ مطلب با موضوع «نگهداری و تعمیرات :: آموزش نگهداری و تعمیرات :: نت اپراتوری AM» ثبت شده است

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری (نت خود گردان)

Autonomous Maintenance

(AM)

بخش سوم

پیاده سازی نت اپراتوری

محور پیاده سازی وکلیه فرایندها در نت اپراتوری مانند دیگر انواع مدل های نگهداری و تعمیرات بر مبنای چرخه استاندارد سازی (SDCA) می باشد.

با این تفاوت که در اینجا جهت پیاده سازی نیاز است تا نگاه متفاوتی به این چرخه داشته باشیم. در واقع همه برنامه های نت خودگردان ساختاری دارند که در آن چرخه CAPD تکرار می شود.

اگر چـه بـرای فهـم بهتـر از همان لغات استفاده شده در چرخه دمینگ  (P) Plan : برنامه ریزی،  (D) Doانجـام دادن،  (C) Check چـک کـردن، (A) Act عمل کردن، استفاده شده، ولی چرخه CAPD در TPM شامل مفاهیم کـاملاٌ متفـاوتی اسـت کـه در شـکل زیر ترسیم شده و در اینجا به توصیف آن پرداخته می شود.

Morteza Fadaei

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری (نت خود گردان)

Autonomous Maintenance

(AM)

بخش دوم

مفاهیم و تعاریف

نت خود گردان اپراتوری AM)) یک استراتژی نت است که برروی تجهیزات توسط اپراتورها صورت می گیرد. این مدل استراتژی شامل تنظیمات و نگهداری های سبک و در سطح توانایی اپراتورها می باشد. یکی از اصول اصلی نت بهره ور فراگیر TPM))، نت خود گردان AM)) می باشد.

توجه نمایید که در این مدل نگهداری وتعمیرات، اپراتورها باید دانش منحصر به فرد و لازم در مورد تجهیزات را داشته باشند. بنابراین نیاز است تا در این زمینه مورد آموزش قرار گیرند.

 

Morteza Fadaei

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری (نت خود گردان)

Autonomous Maintenance

(AM)

بخش اول

مقدمه و تاریخچه نت خودگردان AM

نت خودگردان شاخه ای از نظام TPM بوده و به فعالیتهایی می پردازد که بایسـتی توسـط پرسـنل بهره برداری در راستای نگهداری از تجهیزات انجام گردد و دارای هفت گام اجرایی و یک گام پیشنیاز به عنوان گام صفر می باشـد. ایـن مجموعه فعالیتها با تکیه برنیروی انسانی و رشد و ارتقـاء فرهنـگ و مهارتهـای آنـان سـعی در کـاهش و حـذف ضـایعاتی همچون عیوب کیفی، خرابی های اضطراری و حوادث از صنعت دارد.

بعد از گذشت چهارده سال از تاریخ پیدایش نت پیشگیرانه (PM)، نت اپراتوری یا خود گردان (AM) از سال 1965 میلادی توسط یک شرکت ژاپنی به نام Nippon Denso که یک تولید کننده قطعات برقی برای شرکت تویوتا می باشد، آغاز گردیده است.

Morteza Fadaei