TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

۷ مطلب با موضوع «نگهداری و تعمیرات :: آموزش نگهداری و تعمیرات :: نت برنامه ریزی شده PM» ثبت شده است

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

 

بخش هفتم : شاخص های کلیدی در برنامه ریزی PM

در این مبحث در ابتدا باید بپرسیم که چه شاخصی برای ارزیابی اثربخشی واحدهای تعمیراتی در نت تعریف کنیم؟

توجه داشته باشید که نمی توان بصورت تک شاخصی به تحلیل اثربخشی نت پرداخت و نیاز است چندین شاخص را درکنار هم محاسبه و جهت تحلیل های مورد نظر بکار بگیریم.

به عنوان نمونه می توانیم شاخص های زیر را در ارزیابی اثربخشی واحدهای تعمیراتی مورد پایش قرار دهیم:

-          درصد تحقق اجرای نت برنامه ریزی شده

-          متوسط زمان پاسخگویی به درخواست کارها

-          درصد انجام دستور کارهای انجام شده به صادر شده

-          میزان تکرار تعمیرات / توقفات اضطراری

-          میزان اثربخشی فعالیت های نگهداری پیشگیرانه

شاخص های فوق می بایست به تفکیک هر واحد تعمیراتی محاسبه گردد. همچنین فرمول های آنها نیز باید دقیق و شفاف تعریف گردد به طوری که در فرم های درخواست کار و دستور کار امکان گردآوری داده های لازم طرح ریزی شده باشد.

توجه داشته باشید انتخاب شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات، همچون MTTF ، MTTR ، MTBF ، برای سنجش میزان عملکرد واحدهای تعمیراتی ، درست نبوده و نشانگر خوبی برای این موضوع نیستند. این گونه شاخص ها متمرکز بر رفتار خرابی تجهیزات می باشند.

 

Morteza Fadaei

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

 

بخش ششم : روش تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات

1)       گردآوری داده های فعالیت های نگهداری و تعمیرات

مهم ترین فرم هایی که اطلاعات مربوط به فعالیت های نگهداری و تعمیرات را جمع آوری می کنند عبارتند از فرم درخواست کار، فرم دستور کار، فرم چک لیست های نگهداری

 

2)      تبیین نوع گزارشات نگهداری و تعمیرات

با توجه به نیاز سازمان خود می توانید گزارشات متنوعی از جمله گزارشات مقایسه ای، گزارشات روندی، گزارشات هدفگذاری، گزارشات نمایش وضعیت کلی را تهیه نمایید. پر کاربرد ترین نوع گزارشات در حوزه نگهداری و تعمیرات از نوع گزارشات روندی هستند.

 

3)     تعیین فرمول و قاعده تهیه گزارشات

برای تعیین فرمول و قاعده تهیه گزارشات نیاز است مشخص نمایید که می خواهید چه نوع گزارشی را از انواع گزارشات روندی، گزارشات پاراتو، گزارشات تعدادی و یا گزارشات تجمیعی ارائه نمایید.

 

Morteza Fadaei

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

 

بخش پنجم : گردآوری داده ها

-          سطح ثبت اطلاعات در PM نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

یعنی مشخص نمایید کدام یک از فعالیت های حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیاز به ثبت سیستمی و داکیومنتی دارد. البته ناگفته نماند که چک لیست های تمامی فعالیت های مرتبط باید تهیه گردد ولی نیاز نیست سوابق اجرای تمامی موارد را در سیستم ثبت کنید. بطور مثال نیاز نیست تمامی بازدیدهای روزانه که اپراتور دستگاه مطابق چک لیست های نت انجام می دهد را در نرم افزار ثبت کرد. ولی چنانچه مغایرتی مطابق چک لیست مشاهده شود، سوابق تعمیراتی آن مغایرت را از طریق صدور فرم درخواست تعمیرات پیشگیرانه ثبت می کنیم.

یا به عنوان نمونه دیگر نیاز نیست مواردی همچون نظافت های اپراتوری ، آچارکشی و از این دست فعالیت ها را ثبت نمایید ولی در مورد فعالیت هایی همچون تعویض قطعات، بازرسی های کنترلی، پایش وضعیت ها، روانکاری، تعویض روغن و... را ثبت نمایید.

Morteza Fadaei

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

 

بخش چهارم : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

مبحث برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، مجموعه فعالیت های نشان داده شده در شکل زیر را شامل می گردد و یک برنامه ریز نت باید تمامی این موارد را در انجام برنامه ریزی، مورد توجه قرار دهد.

مهمترین نکته کاربردی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، مهارت ها و خصلت های شخصی فرد یا افراد برنامه ریز می باشد. در واقع فرد برنامه ریز باید دارای روحیه پیگیری زیاد بوده و توانایی مدیریت کردن چندین کار را داشته باشد.

Morteza Fadaei

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

بخش سوم : استاندارد سازی فعالیت ها

یکی از مهم ترین مباحث در پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات، مبحث استاندارد سازی می باشد. که چرخه SDCA در این ارتباط مطرح می باشد.

استاندارد سازی در نت می تواند بر روی هر یک از سطوح تجهیزات ( تجهیز، سیستم، اجزاء قابل نگهداری و تعمیر، قطعات ) صورت گیرد. البته توجه داشته باشید که در استاندارد سازی قطعات نیاز نیست که تمامی قطعات را استاندارد نمایید، بلکه می توانید استاندارد سازی را فقط روی قطعات کلیدی و پراهمیت انجام دهید.

برای اجرای استاندارد سازی موارد زیر را بر روی تجهیزات، انجام می دهیم :

Morteza Fadaei

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

بخش دوم : پیاده سازی

مدیریت تجهیزات :

مراحلی که در بحث مدیریت تجهیزات مطرح است شامل موارد زیر می باشد:

 

1-     تهیه لیست کامل از تجهیزات سازمان

بر چه اساسی یک تجهیز را تعریف و لیست کنیم ؟ توجه به این نکات برای تهیه لیست تجهیزات دارای اهمیت می باشد :

1)      آن تجهیز در یک فرایند تولیدی و یا پشتیبانی تولید قرار داشته باشد

2)      قابلیت نگهداری و تعمیرات داشته باشد

3)      قابلیت جابجایی و امکان تغییر مکان تجهیز

 

2-     اولویت بندی تجهیزات

اولویت بندی تجهیزات بر اساس معیارهای زیر قابل تفکیک و دسته بندی است و میتوان به عنوان نمونه از عبارات (A : کلیدی ، B : مهم ، C : معمولی و ...) برای اولویت بندی تجهیزات استفاده نمود.

1)      ظرفیت فرایند تولید

2)      نرخ خرابی

3)      هزینه تعمیرات

4)      کیفیت تولید محصول

5)      ایمنی کار

6)       شرایط محیط زیست

7)      ...

 

3-     تهیه درخت تجهیز

درختواره تجهیزات بر اساس استاندارد دارای سطوح مختلف زیر دسته بندی می گردد:

1)      تجهیز

2)      سیستم

3)      اجزاء قابل نگهداری و تعمیر

4)      قطعات یدکی

Morteza Fadaei

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

 

بخش اول : تعاریف پایه

 

-          دارایی Asset : دارایی های به طور کلی شامل پنج دسته می شوند که عبارتند از : دارایی های فیزیکی ، دارایی های انسانی ، دارایی های مالی ، دارایی های نامشهود ، دارایی های اطلاعاتی.

در مبحث نگهداری و تعمیرات (نت) تمرکز بر روی دارایی های فیزیکی می باشد.

-          دارایی فیزیکی Physical Asset : هرچیزی که قابل شمارش است و هویت فیزیکی دارد ( تجهیزات، تاسیسات، ابنیه و ساختمان ها، خودروها، سیستم های کامپیوتری، تجهیزات ستادی و ...) دارایی فیزیکی گفته می شود. در واقع هرآن چیزی که در واحد مالی دارای کد اموال میباشد، جزو دارایی های فیزیکی محسوب می شود.

-          تجهیز  Equipment: تجهیز به دارایی های فیزیکی گفته می شود که در فرایندهای خدماتی و تولیدی سازمان نقش دارند. ( پمپ، مخازن، پایپینگ، دستگاه های تراش، کمپرسور و ...)

-          ماشین Machine : زیر مجموعه تجهیزات بوده و دارای حرکت می باشد. در واقع دارای یک فرایندی در درون خود می باشد و تولید یک خدماتی برای سازمان می کند. ( مثل پمپ، کمپرسور ، ژنراتور و ... )

 

Morteza Fadaei